Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Trzebieszów

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Deklaracja dostępności
Data utworzenia
2020-09-23
Obowiązujący
2020-09-23 -
Opis

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego Urząd Gminy Trzebieszów (Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów, tel: (025) 796-03-55 , fax: (025) 796-03-73 , email: sekretariat@trzebieszow.gmina.pl), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Trzebieszów. 2. Data publikacji i aktualizacji Data publikacji strony internetowej: 2011-11-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23. 3. Dane kontaktowe W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paulina Małycha, e-mail: pmalycha@trzebieszow.gmina.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu (25)796 03 55 wew.207. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności. 4. Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, • część plików nie jest dostępnych cyfrowo, Wyłączenia: • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP: • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury), • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie, • uporządkowana przejrzysta mapa strony, • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury, • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych, • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki. 5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 6. Informacje na temat procedury Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. 7. Skróty klawiaturowe Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej: • Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie • Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie • PgUp przewinięcie strony w górę • PgDn - przewinięcie strony w dół • Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony • Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony • Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony • Home - przejście na górę strony • End - przejście na dół strony 8. Dostępność architektoniczna Budynek Urzędu Gminy Trzebieszów znajduje się w Trzebieszowie Drugim 89, 21-404 Trzebieszów. Urząd Gminy zajmuje pomieszczenia na I i II piętrze budynku. 1. Wejście do budynku po schodach; 2. Brak wind, korytarze umożliwiają przejazd osoby na wózku, schody prowadzące na pierwsze i drugie piętro; 3. Jest wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych; 4. Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym bez ograniczeń; 5. Aktualnie pracujemy nad poszerzeniem udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami (budowa łazienki dla niepełnosprawnych). Po ich osiągnięciu dodamy je do Deklaracji. 9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami Osoba niepełnosprawna lub z dzieckiem niepełnosprawnym może załatwiać sprawy poza kolejnością. 10. Informacje dodatkowe brak

Plik
pdf pobrano: 12 razy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małycha Paulina
Dodano do BIP dnia: 2020-09-23 14:22:44